top of page


Изработване на инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт и обновяване на Драматичен театър Търговище"
ПЪРВА СТРАНИЦА

П Р О Т О К О Л за дейността на комисия, назначена със Заповед № 33/22.11.2018 г. на Директора на Драматичен театър – град Търговище в процедура за възлагане на обществена поръчка, въз основа на Обява за събиране на оферти по реда на чл. 186 и сл. от ЗОП с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт и обновяване на Драматичен театър Търговище“.


ПРОТОКОЛ
.pdf
Download PDF • 935KB

ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА


Comments


bottom of page